SÖ YOURGI Greenaşyl dünýä döretmäge goşant goşýar


Iş wagty: 18-2022-nji ýyl

Daşky gurşawy goramak, adamlaryň daşky gurşawyň hakyky ýa-da bolup biljek meselelerini çözmek, adamlar bilen daşky gurşawyň arasyndaky gatnaşyklary sazlamak we ykdysadyýetiň we jemgyýetiň durnukly ösüşini üpjün etmek üçin edýän dürli çärelerine degişlidir.

Global ýylylygyň fonunda, az energiýa sarp edilişi, pes hapalanma we az zyňyndy bilen bellenen az uglerodly ykdysadyýet döwri, adamlaryň durmuşyny düýpgöter üýtgedýän döwür geldi.

Greenaşyl ösüşi has çaltlaşdyrmak üçin SÖLGI innowasiýa arkaly dünýäni has sagdyn we has ygtybarly etmek isleýär.Sarp edijiler üçin has sagdyn we has amatly dünýä döretmäge goşant goşýarys.Sagdyn ekosistemalara ünsi jemlemek bilen amallarymyzyň daşky gurşawa ýetirýän täsirini yzygiderli azaltmak üçin çäre görýäris.

Adamlaryň sarp ediş düşünjesiniň üýtgemegi sebäpli daşky gurşawy goramak baradaky dünýä düşünjesi ýokarlandy.Dizaýn düşünjesi hökmünde daşky gurşawy goramak dizaýnerlere gyzykly we gymmatly gaplama dizaýnlaryny döretmek üçin amaly estetika bilen birleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Greenaşyl ösüşi hasam çaltlaşdyrmak maksady bilen, YOURLITE täze zerur kagyz gaplamasyny taýýarlady, ozal talap edilýän ikinji derejeli ekspress gaplamany terk etdi, plastmassa we uglerody köp derejede azaltdy we daşky gurşaw estetikasyny görkezmek bilen önümleri netijeli hödürledi.

Ekologiýa taýdan arassa gaplama materialy hökmünde, kraft kagyzy gaýtadan işlenip bilner we daşky gurşawyň hapalanmagyny belli bir derejede azaldyp biler.

Onuň hil talaplary çeýeligi we çydamlylygy, ýokary partlama garşylygydyr we döwülmezden has uly dartgynlyga we basyşa çydap biler.

Görüş duýgusy nukdaýnazaryndan, kagyz kagyzy adamlara ekologiýa taýdan arassa we owadan, retro we birleşdiriji teksturany berip biler, şeýlelik bilen gaplamanyň ähli dizaýny belli bir wizual täsire eýe bolup, ýönekeý, ýöne moda dizaýn stilini emele getirer.

Pes uglerodly ykdysadyýet we pes uglerodly ýaşaýyş barha köp ünsi çekýänligi sebäpli, az uglerodly ýaşaýyş diňe bir durmuş ýoly däl, eýsem daşky gurşawyň jogapkärçiligi hem bolup durýar.

Greenaşyl işewürlik pelsepesini ýerine ýetiriji hökmünde SIZIIT hemişe sarp edijilere ýokary hilli, köp ugurly we dowamly sagdyn durmuş tejribesi bermäge we “manyly täzelik” bilen sarp edijiler üçin has ösen sagdyn durmuş ekologiýasyny döretmäge çalyşar.