Näme üçin supermarketlerdäki önümler has özüne çekiji?


Iş wagty: 25-2022-nji fewral

Näme üçin supermarket önümleri has özüne çekiji?

Näme üçin restoranda nahar öýdäki ýaly has özüne çekiji?

Jogabyny bilmek isleýärsiňizmi?

Munuň syry ýagtylykdyr.

Çyralaryň iki parametri bar: reňk temperaturasy (CCT) we reňk görkeziji indeks (CRI).Bu iki häsiýet yşyklandyryşa ep-esli täsir edýär.

Reňk temperaturasy (CCT), ýagtylygyň reňkini ölçemek üçin ulanylýan birlikdir.Reňk temperaturasy pes bolanda açyk reňk ýyly sary görünýär.Warmyly yşyk adamlary rahat we rahat duýar.

supermarket lighting (3)

Mysal üçin, öýümizde 3000K lampalar ýaly pes reňkli gyzgyn ýylylygy ulanýarys,esasy pursatlar, sizi has rahatlandyryp biler.Reňk temperaturasy ýokarlananda açyk reňk ak reňkde bolýar we adamlary has köp özüne çekýär.Ofisde, adatça 6000K ýaly ýokary reňkli temperatura çyralaryny ulanýaryspanel çyralaryadamlary jemlemäge we köp işlemäge mümkinçilik berýän T8 turbalary.

Söwda ýerlerinde has gowy mahabatlandyrmak üçin dürli ýerlerde dürli reňkli temperaturaly yşyklar gerek.

Çörek önümleri, meselem, iýmitiň has tagamly we özüne çekiji bolmagy üçin köplenç ýyly, bitarap ýagtylygy ulanýarlar.Supermarketleriň tekjelerinde gaplama jikme-jikliklerini we önüm belliklerini tekjede has görnükli etmek üçin elmydama sowuk yşyk ulanýar.

Reňk görkeziji indeks (CRI), ýagtylygyň bir zadyň reňkini hakykatdanam suratlandyrmak ukybynyň ölçegidir.Reňk görkeziji indeks näçe uly bolsa, önümiň reňk reaksiýasy şonça-da real bolýar.Önümiň reňki ekranda görkezilmeli bolsa, Ra> 80 çyrany ulanmagy maslahat berýäris.

Miwe meýdanynda, iýmit meýdanynda, täze meýdançada we supermarketleriň beýleki ýerlerinde has gowy reňk görkeziji indeksleri bolan çyralary ulanmak önümiň reňkini, aýratynlyklaryny we jikme-jikliklerini has takyk görkezip biler we satyn almak üçin has köp adamy özüne çekip biler.Et satylýan ýerlerde eti has täze görünmek üçin gyzyl spektrli ýokary reňkli yşyklandyryjylar ulanylýar.

Yşyklandyryşyň dogry ulanylmagy satuwlaryňyzy has bäsdeşlik edip biler.

Indi çyralaryň syryny bilýärsiňizmi?

supermarket-lighting-(4)