Söwda çyralarynyň syry


Iş wagty: 20-2022-nji ýanwar

Döwrebap söwda merkezleri birin-birin ýüze çykýar.Dürli ululyklar we söwda merkezleriniň görnüşleri dürli yşyklandyryş gurşawyny talap edýär, ýagtylygyň her böleginiň gymmaty bar, wezipeleri şulary öz içine alýar: alyjylaryň ünsüni çekmek;amatly daşky gurşawy döretmek, marka keşbini gowulaşdyrmak we berkitmek;sarp etmegi höweslendirmek üçin söwda atmosferasyny we keýpini dörediň.

Söwda merkeziniň yşyklandyrylyşy beýleki täjirçilik yşyklandyryşlaryndan tapawutlanýar, sebäbi söwda merkeziniň yşyklandyrylyşyny ulanmak diňe optikanyň beýany bolman, eýsem estetika we psihologiýa bilen birleşip, sarp edijiler üçin söwda üçin amatly sahna döredýär.

High-Lumens-Commcial-Spot-light (1)

1. Egin-eşikSýyrtyk

Yşyklandyryşa gözegçilik: lightagtylygyň umumy gurşawynyň ritmiki kontrasty bolmaly, ýerli yşyklandyryş 3000-4000LuX töweregi we ýerli yşyklandyryşyň umumy giňişligiň ritmiki kontrastyny ​​üpjün etmek üçin 5: 1 töweregi.

Reňk temperaturasy: Amatly, ajaýyp we minimalistik atmosfera döretmek üçin 3500K reňk temperaturasyny saýlaň.

Reňk öwrülişi: Geýimleriň asyl reňkini görkezmek üçin 90-dan ýokary reňk görkeziji indeksli LED lampalary saýlaň.

Çyralary saýlamak: Kiçijik we orta burçlaryň kombinasiýasy bilen LED çyralaryny harytlar üçin aksent yşyklandyryjy hökmünde ulanyň.

2.ÇörekSýyrtyk

Warmyly yşyklandyryş, sary bişirilen önümleri has tagamly we özüne çekiji edýär, täze bişirilen görnüş berýär.Softumşak sarymtyl yşyklandyryş täsiri, bişirilen çörek bişirilişine mahsus bolan ýakymly duýgy we ýakymly ys berýär.

3.Şaý-seplerSýyrtyk

Şaý-sepler kaşaň we bahasy umuman gymmat, ýöne görkezmek üçin yşyklandyryş talaplary dürli materiallar sebäpli tapawutlanýar.

Degişli maglumatlara görä, altyn şaý-sepler 3500K ~ 4000K reňk temperaturasy bilen ýagtylygyň aşagynda iň oňat daşky görnüşi görkezip biler, jadeit, jade we agate şaý-sepleri 4500k ~ 6500k reňk temperaturasynda, göwher şaý-sepleri üçin iň oňat reňk temperaturasy 7000K ~ 10000K.Altyn, platina, merjen we ş.m. kiçi göwrümi sebäpli yşyklandyryş ýeterlik derejede ýokary bolmaly, takmynan 2000lux;Jadeite, kristal we ş.m. ýumşaklyga üns berýär we yşyklandyryş gaty ýokary bolmaly däl.

Elbetde, ýagtylygy doly şöhlelendirýän altyn, platina we merjen ýaly şaý-sepleriň aýratynlyklaryny görkezmek üçin ýagtylygyň hadysanyň ugry, şöhlelenýän "fleş nokady" sarp edijileriň ünsüni özüne çekmek üçin esasly dizaýn edilmelidir;Jadeite, hrustal we beýleki şaý-sepler ýagtylygyň ýaýramagyna üns bermelidir.

bakery-1868925_1920-1