Livingaşaýyş otagynyň esasy çyrasy


Iş wagty: -20anwar-13-2022

Roomaşaýyş jaýy maşgalaňyzyň iň köp wagt geçirýän ýerlerinden biridir.Bu diňe bir tutuş maşgala üçin işjeňlik we aragatnaşyk merkezi bolman, eýsem garyndaşlaryny we dostlaryny kabul edýän ýerdir.Şonuň üçin, otagyň esasy çyrasy öý yşyklandyryşynyň açarydyr.

Color changeable LED Ceiling lamp (5)

Yşyklandyryş stili öý bezegi bilen üpjün edilmelidir

Öýüň häzirki zaman bezegi jaýyň ähli bezegine üns berýär we myhman otagdaky esasy yşyk möhüm rol oýnaýar.Öý esasy çyrany satyn alanyňyzda, yşyklandyryşyň tutuş öý gurşawyna birleşdirilip bilinjekdigine üns bermelisiňiz.Mysal üçin, gönüburçly ýaşaýyş otagy gönüburçly potolok çyrasy ýa-da gönüburçly çilim bilen iň oňat enjamlaşdyrylan, tegelek we inedördül ýaşaýyş otaglary tegelek potolok lampalary, inedördül potolok lampalary we tegelek çilimler bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

Livingaşaýyş jaýynyň beýikligine we meýdanyna görä esasy ýagtylygy saýlaň

Umuman aýdanyňda, myhman otagy pol çyralary, stol çyralary, diwar çyralary, yşyk çyralary, çyralar, çyralar, çyralar ýaly esasy kömekçi yşyklandyryş bilen gabat gelýän esasy çyra hökmünde sahy we ýagty çyra ýa-da potolok lampasyny alýar. we ş.m. Sarp edijiler, otagda esasy çyrany saýlanyňyzda, otagyň beýikligi we meýdany ýaly kesgitli faktorlary doly göz öňünde tutmalydyrlar.

Energiýany tygşytlamak meselesine üns berilmez

Roomaşaýyş jaýy öý giňişliginde iň köp ulanylýan ýerdir, şonuň üçin otagdaky esasy yşyk her burça ýeterlik derejede ýagty bolmaly.Emma şol bir wagtyň özünde energiýa tygşytlamak hem möhümdir.

Esasy çyra diňe bir gowy yşyklandyryş bilen çäklenmän, energiýa we elektrik energiýasyny hem tygşytlamaly we aşa köp ýylylyk çykaryp bilmeýär.Şeýlelik bilen, lampalar otagda ulanmak üçin has amatlydyr.

Super-slim-profile-Ceiling-lamps  (3)
Modern-Chandelier-Lighting-for-indoors (4) -1

Arassalamak meselesine öňünden serediň

Şift çyrasy ýakylanda, howadaky tozany özüne çekmek aňsat bolan käbir elektromagnit reaksiýa döreder.Owadan çilimleriň has çylşyrymly şekilleri we kölegeleri bar, lampalar tozan bilen ýelmeşer we altyn çaýylan polýuslar we saklaýjylar poslap, boýaglaryny ýitirip bilerler.Çyralary arassalamaga yhlas etmezlik hem elektrik toguny ýitirmekdir, sebäbi şol bir güýji bolan haram lampa we lampa ikinji ýylda ýagtylygy 30% azaldar.

Şonuň üçin esasy çyrany saýlanyňyzda çalyşmagyň we arassalamagyň amatlydygyny göz öňünde tutuň.Esasy ýagtylygyň gurluşy mümkin boldugyça ýönekeý, gurmak aňsat we gündelik arassalamak we hyzmat etmek üçin amatly.

Howpsuzlyk faktorlary hem aladalanmalydyr

Käwagt iň gymmat hökman iň gowusy däl, ýöne gaty arzan köplenç gowy däl.Köp arzan esasy lampalar, köplenç çäksiz gizlin howplar bilen hil standartyndan geçip bilmeýärler.Fireangyn döränsoň, netijelerini göz öňüne getirip bolmaýar.

Lýuks çilimler, adatça, dupleksler we willalar üçin, ýönekeý stil çyralary umumy ýaşaýyş jaýlary üçin amatlydyr.Roomaşaýyş jaýyndaky potolok çyralary barada aýdylanda bolsa, aňsat zaýalanmaýan materiallardan ýasalan potolok çyralaryny saýlamaga synanyşyň.