Bilim yşyklandyryşy täze ugra öwrülýär


Iş wagty: Mart-04-2022

Görüş boýunça Bütindünýä hasabatyna (Bütindünýä Saglyk Guramasynyň görüş baradaky ilkinji hasabaty) görä, dünýäde azyndan 2,2 milliard adamyň görüş ukyby bar, şolardan azyndan 1 milliardynyň öňüni alyp boljak ýa-da entek görmeýän görüş ukyby bar; çözülmelidir.

Işleýiş usulynyň üýtgemegi bilen has köp adam açyk meýdanda işleýär we köplenç kompýuteriň ekranlarynyň öňünde işleýär.Iş wagtynyň we ýakyn işiň köpelmegi bilen köp adam miýopiýadan ejir çekýär, esasanam çagalar we ýetginjekler.

Bu ýagdaýda bilim yşyklandyryşy köpleriň ünsüni özüne çekdi.

世界视觉报告 近视数据 -2

Bilim yşyklandyryşy synp otagynyň yşyklandyrylyşy hem diýilýär.Çagalar bagyndan, başlangyç synpdan, orta mekdepden kolleje çenli okuwçylar wagtynyň köpüsini synpda geçirýärler.Şonuň üçin synp otagynda yşyklandyryş aýratyn möhümdir we okamak, ýazmak, surat çekmek we beýleki çäreleriň zerurlyklaryny kanagatlandyrmalydyr.

classroom-4

Çyralar keseligine we dikligine yşyklandyryş talaplaryna laýyk gelmelidir we lampalaryň hili hem has berkdir:

1.Çekiş mugt, ýalpyldawuklyk ýok, gök yşyk howpy ýok, çagalaryň we ýetginjekleriň gözüne zyýan ýok.

2. placeeriň ýagtylygy, yşyklandyrylyşy, reňkiniň temperaturasy we reňkiniň görkezilmegi okamak, ýazmak, gürlemek we beýleki çäreleriň zerurlyklaryny kanagatlandyrmalydyr.

3. Energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak.

Käbir ýurtlar dürli ýerler üçin yşyklandyryş standartlaryny hem düzdüler.Mysal üçin, Hytaý yşyklandyryş standartlaryny düzdi.Bilim yşyklandyryşy yşyklandyryşyň standart bahasy, ýalpyldawuk şöhle derejesi we reňk görkeziji indeks (Ra) ýaly standartlara laýyk gelmelidir.

Synp otagynyň yşyklandyryş standart bahalary

Otag ýa-da ýer Salgy tekizligi yşyklandyryş standart bahasy (lx) ýalpyldawuk şöhle (UGR) reňk görkeziji indeks (Ra)
Umumy synp otagy (aýdym-saz / taryh / geografiýa / kalligrafiýa / dil synp otagy, okalýan otag) Stoluň üstü

500

≤16 ≥80
Laboratoriýa, ylym / tehnologiýa synp otagy Laboratoriýa stolunyň üstü

500

≤16 ≥80
Kompýuter synp otagy Maşynyň üstü

500

≤16 ≥80
Tans otagy Gat

300

≤16 ≥80
Çeper synp otagy Iş ýeri

500

≤16 ≥90
Tagta Tagtanyň üstü

500

- ≥80

Yşyklandyryş pudagy üçin bilim yşyklandyryşy täze tendensiýa.Galyberse-de, saglyk ähli adamlaryň umumy islegi.

SÖ YOURGI gözleg we gözleg işlerine we bilim yşyklandyryşyny öndürmäge ygrarly we ýokary standartlar we talaplar bilen ýokary hilli bilim yşyklandyryşyny öndürýär.

Şol bir wagtyň özünde, URURLITE hem üpjün edýärgöz goraýjy stol çyralaryöýde okamak we okamak üçin.Gözden goraýan stol çyrasynyň çyrasy has ýagty, has giň we hatda has ýiti.Lightagtylyk tutuş iş stoluny aňsatlyk bilen örtüp biler we uzak wagtlap ulananyňyzdan soň gözler ýadamaz.

SÖ YOURGI size iň oňat önümler bilen üpjün edip biler we önümlerimiziň ähli islegleriňizi kanagatlandyryp biljekdigine ynanýarys.

台灯-1

SÖ YOURGI healthIZ saglygyňyza üns berýär we size has gowy yşyklandyryş tejribesini getirýär