• YOURLITE Contributes to Creating a Green World

  SÖ YOURGI Greenaşyl dünýä döretmäge goşant goşýar

  Daşky gurşawy goramak, adamlaryň daşky gurşawyň hakyky ýa-da bolup biljek meselelerini çözmek, adamlar bilen daşky gurşawyň arasyndaky gatnaşyklary sazlamak we ykdysadyýetiň we jemgyýetiň durnukly ösüşini üpjün etmek üçin edýän dürli çärelerine degişlidir.Global ýylylygyň fonunda ...
  Koprak oka
 • Educational lighting becomes a new trend

  Bilim yşyklandyryşy täze ugra öwrülýär

  Bilim yşyklandyryşy synp otagynyň yşyklandyrylyşy hem diýilýär.Çagalar bagyndan, başlangyç synpdan, orta mekdepden kolleje çenli okuwçylar wagtynyň köpüsini synpda geçirýärler.Şonuň üçin synp otagynda yşyklandyryş aýratyn möhümdir we okamak, ýazmak, surat çekmek zerurlyklaryny kanagatlandyrmalydyr ...
  Koprak oka
 • Why are products in supermarkets more attractive?

  Näme üçin supermarketlerdäki önümler has özüne çekiji?

  Näme üçin supermarket önümleri has özüne çekiji?Näme üçin restoranda nahar öýdäki ýaly has özüne çekiji?Jogabyny bilmek isleýärsiňizmi?Munuň syry ýagtylykdyr.Çyralaryň iki parametri bar: reňk temperaturasy (CCT) we reňk görkeziji indeks (CRI).Bu iki häsiýet ýeňil ýagdaýa uly täsir edýär ...
  Koprak oka
 • The Secret of Commercial Lights

  Söwda çyralarynyň syry

  Döwrebap söwda merkezleri birin-birin ýüze çykýar.Dürli ululyklar we söwda merkezleriniň görnüşleri dürli yşyklandyryş gurşawyny talap edýär, ýagtylygyň her böleginiň gymmaty bar, wezipeleri şulary öz içine alýar: alyjylaryň ünsüni çekmek;amatly daşky gurşawy döretmek, gowulaşdyrmak we berkitmek ...
  Koprak oka
 • The Main Light of the Living Room

  Livingaşaýyş otagynyň esasy çyrasy

  Roomaşaýyş jaýy maşgalaňyzyň iň köp wagt geçirýän ýerlerinden biridir.Bu diňe bir tutuş maşgala üçin işjeňlik we aragatnaşyk merkezi bolman, eýsem garyndaşlaryny we dostlaryny kabul edýän ýerdir.Şonuň üçin, otagyň esasy çyrasy öý yşyklandyryşynyň açarydyr.Çyra ...
  Koprak oka
 • Lighting in the Office Area

  Ofis meýdanynda yşyklandyryş

  Ofis, adamlaryň işleýän ýeri, şonuň üçin ofis ýerleri üçin gowy yşyklandyryş hakykatdanam möhümdir.Işgärler üçin ýönekeý we ýagty gurşawy üpjün etmek diňe bir iş netijeliligini ýokarlandyrman, eýsem kärhananyň keşbini has gowy ýaýradyp biler.1. Dogry yşyklandyryş işgärleriň öndürijiligini ýokarlandyryp biler h ...
  Koprak oka
 • The Third “YUSING Cup” Staff Basketball Game

  Üçünji “YUSING kubogy” işgärler basketbol oýny

  2021-nji ýylyň 19-njy noýabrynda meýilnama boýunça üçünji “YUSING Cup” işgärler basketbol oýny geçirildi we iki gün dowam eden güýçli bäsleşikden soň, 20-nji noýabrda basketbol oýny üstünlikli tamamlandy. Bu basketbol oýnuna üç topar gatnaşdy: ishişeng uçýan gaplaň topary ...
  Koprak oka
 • The 130th Canton Fair Successfully Closed

  130-njy kanton ýarmarkasy üstünlikli ýapyldy

  Saparyňyz üçin sag boluň!130-njy Kanton ýarmarkasynda bize baryp göreniňiz üçin sag boluň!“Yourlite” stendinden biz ýaly lezzet alarsyňyz diýip umyt edýäris.Yşyklandyryş işiniň geljegini döretmek üçin bilelikde işleşip boljakdygymyz barada täze pikirler bilen ruhlanarsyňyz diýip umyt edýäris.“Yourlite” stendiňiz üçin aşakdaky suratlary tapyň ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2