Sorag-jogap

Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz Hytaýda yşyklandyryş önümçilik pudagy boýunça hünärmen.Professional yşyklandyryş önümlerini üpjün ediji bolan 2002-nji ýylda 78,000 inedördül metr meýdany öz içine alýan “Yusing” zawodyny döretdik.

Kompaniýanyňyzyň ululygy we meýdany näçe?

Biziň eýeçiligimizdäki zawodymyz - ingusing, meýdany 78,000 inedördül metr.Häzirki wagtda 800-den gowrak işgärimiz bar we müşderiler üçin öndürmek üçin 21 önümçilik liniýamyz bar.

Esasy önümleriňiz näme?Haýsy önüm setirleri bar?

Esasy önümlerimiz LED lampalar, suw çyralary, zolak çyralary, panel çyralary we ş.m.
Lampalar öndürmek liniýasy, suw çyralaryny öndürmek liniýasy, armatura çyralaryny öndürmek liniýasy we ş.m. ýaly birnäçe önümçilik liniýalarymyz bar.Zawodymyz aýda 1 million lampa, 8 million lampa we 400,000 suw çyrasy öndürip biler.

Esasy bazarlaryňyz näme?

Önümlerimiz dünýädäki müşderilerimiziň ynamyny we goldawyny gazanyp, Europeewropanyň, Awstraliýanyň, Demirgazyk Amerikanyň, Günorta Amerikanyň, Eastakyn Gündogaryň we beýleki 60-dan gowrak ýurda we sebitlere eksport edilýär.

Näçe kooperatiw müşderiňiz bar?

200-den gowrak üpjün ediji bilen uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk we bütin dünýäde 1280 müşderä hyzmat edýäris.Şeýle hem, “Philips”, “FERON”, “LEDVANCE” we beýleki belli kompaniýalar bilen ýakyn hyzmatdaşlygymyz bar.

OEM / ODM hyzmatlaryny hödürleýärsiňizmi?

Dizaýn, in engineeringenerçilik, elektronika, optika, gaýtadan işlemek we yşyklandyryş çözgütlerine üns berýän hünärmen gözleg toparymyz bar, şonuň üçin OEM we ODM hyzmatlaryny berip bileris.

Sizde näçe gözleg we barlag işgäri bar?

Gözleg we gözleg işgärlerimiziň 45-si bar.Professional gözleg we gözleg topary, “Yourlite” -iň üznüksiz üstünliginiň açarydyr.Biz ýokary hünärli, hünärli zehinleri ösdürýäris, netijeli maslahat beriş toparlaryny döredýäris, gözleg we gözleg işlerine maýa goýýarys we tehnologiki innowasiýalara we kämilleşdirişe üns berýäris.Qualityokary hilli LED lampalary, suw çyralaryny, panel çyralaryny we beýleki yşyklandyryş önümlerini öndürmek üçin gözleg we gözleg işlerine köp maýa goýduk.

Zawodyň hiline baha beriş hasabaty barmy?

Hawa, şeýle edýäris.TUV we Intertek barlaglaryndan geçdik we kooperatiw laboratoriýasynyň TUV bilen gatnaşyk gurduk.

Haýsy şahadatnamaňyz bar?

ISO9001 we BSCI hil dolandyryş ulgamy kepillendiriş barlagyndan geçdik we önümlerimiz CE, GS, SAA, Inmetro we UL ýaly 20-den gowrak sebit standartlary bilen kepillendirilýär.

Gowşuryş wagtyňyz näçe?

Adatça gowşuryş wagty 40-60 gün töweregi.Dürli önümleriň eltip beriş wagty dürli.

Näme üçin Yourlite saýlamaly?

· Eksportda 20+ ýyllyk tejribämiz bar.
· Gözleg we barlag bölümi OEM taslamalaryňyzy garşylaýar.
· Taslama dizaýn bölümi, çap etmegi we gaplamagy amatly we ussat edýär.
· 25 inersener bilen QC bölümi, harytlaryňyzyň iberilmegine gözegçilik edýär.
· 30 synag üçin 6 laboratoriýa.
· Uly çykdajylary tygşytlamak üçin içerki we daşary ýurtly müşderiler üçin ammar hyzmatlaryny beriň.
Müşderiniň zerurlyklaryna elmydama üns berýäris, müşderiniň tejribesini ýokarlandyrmaga çalyşýarys we hyzmatdaşlyk üçin mümkin bolan ähli mümkinçiliklerden peýdalanýarys.