Yşyk-diodly lampalaryň aňyrsynda: LED lampalaryň we gurallaryň giň toplumy bilen, size yşyklandyryş talaplarynyň giň topary üçin gyzykly önümleri hödürleýäris.

Biz hakda

SÖ YOURGI innowasiýa we döredijilik bilen LED bazaryny öňe sürýär.
 • About us
 • Zawod

  21 önümçilik liniýasy bilen ussahananyň umumy meýdany 78,000 inedördül metr
 • Ylmy barlaglar

  Gözleg we gözleg işlerine maýa goýumyna ýokary baha berýäris we tehnologiki innowasiýalara we kämilleşdirişe üns berýäris
 • Tejribe

  Customöriteleşdirilen yşyklandyryş önümleri bilen üpjün etmekde 25 ýyllap üznüksiz tagalla
 • Aladasyz

  Highlyokary tejribeli toparlarymyz ähli şübheleriňizi çözer
 • Netijelilik

  Elmydama müşderileriň talaplaryna üns beriň we müşderiniň tejribesini ýokarlandyryň
 • Müşderä gönükdirilen

  Qualityokary hilli önüm öndürmek üçin ösen enjamlar we enjamlar.

Ningbo Yourlite Imp & Exp Co., Ltd Hytaýyň Ningbo şäherinde 1996-njy ýylda döredildi.25 ýyldan gowrak ösüşden soň, kompaniýa Hytaýda yşyklandyryş önümçilik pudagy boýunça hünärmen boldy.

LED yşyklandyryşyň tolgundyryjy dünýäsi

Özüňizi gaty üýtgeşik LED hekaýalaryndan ruhlandyryň
 • LED hekaýasy

  SÖ YOURGI Greenaşyl dünýä döretmäge goşant goşýar

  LED bilen innowasiýa we arzan yşyklandyryş

  Daşky gurşawy goramak, adamlaryň daşky gurşawyň hakyky ýa-da bolup biljek meselelerini çözmek, adamlar bilen daşky gurşawyň arasyndaky gatnaşyklary sazlamak we ykdysadyýetiň we jemgyýetiň durnukly ösüşini üpjün etmek üçin edýän dürli çärelerine degişlidir.Ba astynda ...

 • LED hekaýasy

  Bilim yşyklandyryşy täze ugra öwrülýär

  LED bilen innowasiýa we arzan yşyklandyryş

  Görüş boýunça Bütindünýä hasabatyna (Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň görüş baradaky ilkinji hasabaty) görä, dünýäde azyndan 2,2 milliard adamyň görüş ukyby bar, şolardan azyndan 1 milliardynyň öňüni alyp bolýan ýa-da henizem görüp bolmajak görüş ukyby bar. ..

 • LED hekaýasy

  Näme üçin supermarketlerdäki önümler has özüne çekiji?

  LED bilen innowasiýa we arzan yşyklandyryş

  Näme üçin supermarket önümleri has özüne çekiji?Näme üçin restoranda nahar öýdäki ýaly has özüne çekiji?Jogabyny bilmek isleýärsiňizmi?Munuň syry ýagtylykdyr.Çyralaryň iki parametri bar: reňk temperaturasy (CCT) we reňk görkeziji indeks (CRI).Bu iki häsiýetiň si ...

 • LED hekaýasy

  Söwda çyralarynyň syry

  LED bilen innowasiýa we arzan yşyklandyryş

  Döwrebap söwda merkezleri birin-birin ýüze çykýar.Dürli ululyklar we söwda merkezleriniň görnüşleri dürli yşyklandyryş gurşawyny talap edýär, ýagtylygyň her böleginiň gymmaty bar, wezipeleri şulary öz içine alýar: alyjylaryň ünsüni çekmek;amatly daşky gurşaw atmosferasyny dörediň, i ...

 • LED hekaýasy

  Livingaşaýyş otagynyň esasy çyrasy

  LED bilen innowasiýa we arzan yşyklandyryş

  Roomaşaýyş jaýy maşgalaňyzyň iň köp wagt geçirýän ýerlerinden biridir.Bu diňe bir tutuş maşgala üçin işjeňlik we aragatnaşyk merkezi bolman, eýsem garyndaşlaryny we dostlaryny kabul edýän ýerdir.Şonuň üçin, otagyň esasy yşygy jaýyň açarydyr ...

Has köp önüm

LED yşyklandyryşyň iň güýçli seriýasyny görmek üçin basyň: oorapyk we açyk, bezeg we hünärmen